Posouváme obor Automotive o pořádný kus dále

image

Publikováno: 16.11.2020

Rubrika: Ze života divize

V září to byl už rok, co divize MATRIX Automotive otevřela nové Techcentrum, Laboratoře lepení a servisní dílny. Přelomová událost v historii česko-slovenské jedničky na poli lepicích a brousících technologií byla důležitá i pro Univerzitu Pardubice, se kterou Automotive již dlouhá léta spolupracuje.
„Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Právě na tomto pracovišti již několik let probíhá intenzivní spolupráce s MATRIX Automotive, a to nejen v zadávání diplomových a bakalářských prací, ale i v oblasti vývoje nových produktů,“ prozradil podrobnosti o spolupráci ředitel MATRIX Automotive Jaroslav Švarc.

A na čem se v Pardubicích vlastně pracuje? Jedná se o vysoce odborné vědecké procesy, které mají do budoucna potenciál posunout vlastnosti lepicích systémů.
Propojením reálných požadavků a přání průmyslu s možnostmi a vybavením akademické půdy je nosným prvkem budoucích inovací. MATRIX Automotive se již 30 let pohybuje v první linii českého a slovenského průmyslu, a tak má velmi blízko k informacím tohoto typu. Tvoří tak ideální můstek mezi reálnou potřebou výroby a teoretickou a laboratorní činností vědců z univerzity. Studium lepidel a tmelů, jejich vlastností a chování v nestandardních podmínkách je tak nedílnou součástí studentského výzkumu. Jeho výsledky jsou zaznamenány do bakalářských, diplomových i disertačních prací, ze kterých lze pak čerpat poznatky při aplikaci v průmyslu. Společné téma, na kterém nyní pracujeme, je srovnání různých typů polyurethanových systémů a vliv změny teploty na mechanické vlastnosti lepeného spoje. K tomuto poznání nám mimo jiné pomůže experimentální metoda DMA dynamicko-mechanické analýzy, pomocí které měříme dynamický modul v závislosti na teplotě a frekvenci zatěžování. Vzorek materiálu je vystaven mechanickému namáhání, nejčastěji ve formě vibrací o volitelné frekvenci a volitelné amplitudě způsobujících deformaci zkoumaného materiálu za různých teplot. Odezva materiálu na kmity nám dává nějakou informaci, ze které lze vyvodit vlastnosti jako jsou tendence k toku (nazýváme viskozita), fázové zpoždění a tuhost (modul pružnosti). Tyto vlastnosti jsou často popisovány jako schopnost ztráty energie v podobě tepla (tlumení) a schopnost zotavit se z deformace (pružnost).


Společnost z Třebešova a Univerzita Pardubice mají prostě a jednoduše rozpracovanou celou řadu důležitých projektů, které mají ambici posunout obor automotive zase o pořádný kus dále. A k tomu slouží vedle univerzitních pracovišť také nové Techcentrum v Třebešově.